پیش فروش آپارتمان در منطقه 22 

تبریزی 305 0152 0910